Statuten

   Tot Ieders Genoegen

Vereniging van Amateurtuinders “Tot Ieders Genoegen”

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40594237

 

Lid van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland

Naam en zetel.

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Amateurtuinders “Tot Ieders Genoegen”, die in de Statuten en reglementen verder wordt aangeduid met de vereniging.

2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Heemskerk 3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Haarlem, onder nr. 40594237.

Terug naar begin

Duur.

Artikel 2

1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2 Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3 De vereniging is opgericht op twintig december negentienhonderd drie en zestig.

Terug naar begin

Doel.

Artikel 3

1. De vereniging heeft tot doel het uitoefenen en bevorderen van het amateur tuinieren van haar leden,

2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het verkrijgen van geschikt terrein voor volkstuinen met een permanent karakter;
b. het milieu- en natuurvriendelijke onderhoud en beheer van het (de) volkstuincomplex(en),
c. het behartigen van de belangen van haar leden, o.a. door het lidmaatschap van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN).
d. het geven van voorlichting en informatie betreffende het amateur-tuinieren alsmede het organiseren van evenementen,
e. het aankopen van zaai- en plantgoed en andere tuinbenodigdheden,
f. het samenwerken met gelijk gerichte verenigingen.

Terug naar begin

Organisatie.

Artikel 4

1. De vereniging kent een bestuur, dat leiding geeft aan de vereniging en verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering.

2. De vereniging kent commissies. Elke commissie legt verantwoording af aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.

3. Organen van de vereniging zijn de algemene ledenvergadering, het bestuur evenals die personen en commissies die op grond van de statuten door de algemene ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.

4. Een benoeming voor elke functie in de vereniging geschiedt voor een periode van 3 jaren. Na afloop van deze benoemingsperiode kunnen personen voor telkens eenzelfde periode in de betrokken functie worden herbenoemd. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Terug naar begin

Leden, ereleden en leden van verdiensten.

Artikel 5.

1. De vereniging kent leden (met een tuin en zonder tuin), ereleden en leden van verdiensten.

2. Leden met een tuin zijn zij, waarmee een tuingebruiksovereenkomst is gesloten. Zij dienen meerderjarig te zijn en een vaste woonplaats te hebben. De toegelaten woonplaatsen worden nader aangegeven in het Huishoudelijk Reglement.

3. Een tuin kan slechts aan één lid worden toegewezen.

4. Leden zonder tuin zijn zij:
a. die een verzoek tot het verkrijgen van een tuin hebben ingediend, maar waarvoor nog geen tuin beschikbaar is, of
b. geen tuin wensen Zij zijn volwaardig lid van de vereniging.

5. De algemene ledenvergadering kan een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat ‘lid van verdienste’ of ‘erelid’ verlenen. Dit wordt nader aangegeven in het Huishoudelijk Reglement.

6. Ereleden en Leden van verdiensten zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Terug naar begin

Donateurs.

Artikel 6.

1. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.

2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij of krachtens de Statuten zijn toegekend of opgelegd.

Terug naar begin

Toelating.

Artikel 7.

1. Het bestuur beslist over de toelating van leden en donateurs.

2. Het bestuur beslist niet eerder over het verzoek tot toelating dan nadat de betrokkene een geldige, op zijn/haar naam gesteld legitimatiebewijs heeft getoond.

3. Tot het lidmaatschap van de vereniging worden niet toegelaten diegene die bij een andere tuinvereniging zijn geroyeerd.

Terug naar begin

Rechten en plichten van de leden.

Artikel 8

1. Leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de Statuten, reglementen en besluiten van de organen van de vereniging na te leven.
b. de belangen van de vereniging en haar volkstuincomplex(en) niet te schaden.
c. het aanvaarden en nakomen van verplichtingen welke de vereniging is aangegaan met de overheid en andere instanties.
d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2. De door de algemene ledenvergadering vastgestelde waarborgsom te voldoen. Per tuin wordt één waarborgsom geheven. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. De waarborgsom kan worden benut ter verrekening van door het lid niet nagekomen verplichtingen. Indien geen verrekening plaatsvindt, wordt de waarborgsom na beëindiging van het lidmaatschap aan het lid terugbetaald.

Terug naar begin

Einde lidmaatschap.

Artikel 9.

1. Het lidmaatschap eindigt door de dood alsmede door opzegging of door ontzetting (royement).

2. Het lid zegt zijn lidmaatschap schriftelijk op bij het bestuur tegen het einde van het boekjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd dan eindigt het lidmaatschap aan het eind van het daarop volgende boekjaar, tenzij het bestuur anders beslist. Tenzij het lidmaatschap in één van de in dit lid genoemde gevallen met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd, eindigt het lidmaatschap op de in lid 5 bedoelde datum. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:
a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing van de vereniging;
b. hem een besluit is bekend geworden of medegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van toepassing is.

3. In samenhang met het bepaalde in lid 2 geldt dat een lid alleen dan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging kan beëindigen, indien hij de hem ter beschikking gestelde tuin als schone grond oplevert. In alle andere gevallen eindigt, ook al is rechtsgeldig opgezegd, het lidmaatschap niet eerder dan nadat de ter beschikking gestelde tuin aan een ander lid ter beschikking is gesteld. In dit geval eindigt het lidmaatschap in ieder geval aan het einde van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin het lidmaatschap is opgezegd.

4. Het opzeggen van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer:
a. het lid in strijd handelt met de Statuten, een reglement of met een besluit;
b. het lid niet voldoet aan de vereisten die de Statuten aan het lidmaatschap stellen;
c. het lid zijn (financiële) verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, waaronder – doch niet uitsluitend – de plichten, zoals vermeld in de artikelen 5 en 6. Van het niet nakomen van de financiële verplichtingen is sprake indien op één november met betrekking tot het lopende boekjaar de vereniging nog gelden van het lid tegoed heeft;
d. de belangen van de vereniging en/of van een ander lid schaadt;
e. van het lid geen vaste woon- en verblijfplaats bij de vereniging bekend is;
f. het lid zijn bouwsels en/of beplantingen niet of onvoldoende onderhoudt of aan het bestuur geen toegang verleent tot zijn tuin. Opzegging door de vereniging kan op ieder moment geschieden. Tegen een opzegging door de vereniging staat geen beroep open. Voorts kan het bestuur het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen beëindigen indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.

5. Heeft geen opzegging tegen het einde van het boekjaar dan wel met onmiddellijke ingang plaatsgevonden, dan kan het lidmaatschap door opzegging worden beëindigd op de datum waarop de aan het lid ter beschikking gestelde tuin aan een ander lid ter beschikking is gesteld of wanneer een lid zijn tuin geheel ontruimd en als schone tuin grond oplevert. Het bestuur stelt in alle in dit lid bedoelde gevallen de datum vast, waarop het lidmaatschap eindigt. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.

6. De wijze waarop het lidmaatschap door opzegging van de tuingebruiksovereenkomst kan worden beëindigd, wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

7. Het lidmaatschap eindigt voorts door ontzetting (royement) wanneer een lid in strijd handelt met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door een besluit van het bestuur. Het besluit tot royement wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na het besluit, per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan het lid verzonden. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van het besluit tot ontzetting in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, welk beroep schriftelijk moet worden ingesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het lid kan alsdan geen van de aan het lidmaatschap verbonden rechten uitoefenen, zulks met uitzondering van het recht zich tegen het besluit te verdedigen. Tijdens de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid gehouden alle uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na te komen.

8. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid, zolang het lid niet heeft voldaan aan het bepaalde in lid 3, het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen, of zolang een aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt in deze laatste gevallen de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.

9. Bij overlijden van een lid met tuin kan één van diens erven in de eerste graad, vóór anderen in aanmerking komen voor de overschrijving van de tuinovereenkomst op zijn/of haar naam, tot het tijdstip waarop de op de tuin staande gewassen geoogst kunnen worden, tot maximaal aan het eind van het verenigingsjaar of zoveel korter als hij/zij schriftelijk aan het bestuur te kennen geven. De overblijvende echtgenoot/echtgenote of één van de erven in de eerste graad dient voorts schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken of hij/zij het lidmaatschap en de tuinovereenkomst wenst voort te zetten. Voordat deze persoon een tuinovereenkomst kan ondertekenen zal hij eerst lid dienen te worden van de vereniging. Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd wanneer het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Terug naar begin

Jaarlijkse bijdragen.

Artikel 10.

1. De leden, en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Voor leden met een tuin kunnen de bijdragen per tuincomplex verschillend zijn.

Terug naar begin

Bestuur.

Artikel 11.

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste uit vijf leden, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.

2. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester en overige bestuursleden, waarvan de voorzitter door de algemene ledenvergadering in functie wordt benoemd.

3. De overige bestuursleden worden gevormd door vertegenwoordigers van de commissies, met uitzondering van de kascommissie, die door de algemene ledenvergadering wordt benoemd.

3. Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

4 a. Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst, indien de belangen van de door betrokkene niet naar behoren worden behartigd, dan wel door hem wordt gehandeld in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk reglement of bestuursbesluiten.
b. Indien de opzegging of schorsing een bestuurslid betreft mag hij/zij, hangende de beroepsprocedure geen bestuurlijke of commissionaire activiteiten verrichten.

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt bij het beëindigen van het lidmaatschap door overlijden, bedanken of het verstrijken van de duur van de benoeming.

Terug naar begin

Taken en bevoegdheden bestuur.

Artikel 12.

1. Het bestuur heeft als primaire taak het besturen van de vereniging en daarnaast als taak en bevoegdheid:
a. toe te zien op het naleven van de Statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.
b. tot het aangaan van overeenkomsten met leveranciers en andere overeenkomsten met een collectief karakter.
c. tot het nemen van financiële verplichtingen over het lopende boekjaar.
d. het openen, wijzigen en opheffen van bankrekeningen ten behoeve van de vereniging;
e. het toezicht houden op de nakoming en juiste toepassing van de zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van haar leden betreffende wettelijke voorschriften en reglementen.
f. tot overleg met de gemeente en instanties in het belang van de vereniging.
g. het aanvragen van subsidies voor verenigingsactiviteiten.
h. het aangaan van collectieve verzekeringen ten behoeve van de vereniging en haar leden.
i. het verlenen van goedkeuring, mits voldaan is aan de gestelde bouwvoorschriften, aan de door de leden ingediende bouwtekeningen voor door de vereniging toegestane opstallen.

2. Het bestuur kan, onder haar verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van haar taak laten uitvoeren door commissies die door haar zijn benoemd.

3. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht op de eerstvolgende algemene ledenvergadering de vacature(s) te agenderen.

4 a. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering, na de algemene ledenvergadering waarin bestuursverkiezingen hebben plaatsgevonden, vindt in onderling overleg een taakverdeling plaats.
b. Mutaties in het bestuur, voor zover deze bestuursleden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Haarlem staan ingeschreven, dienen direct na de taakverdeling ter kennis gebracht te worden van bovengenoemde Kamer.
c. Tussentijdse herverdeling van bestuurstaken is toegestaan, doch hiervan dient tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering mededeling te worden gedaan.
d. Tussentijdse aanstelling of mutatie van bestuursleden is mogelijk, echter deze dienen tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden bekrachtigd.

Terug naar begin

Vertegenwoordiging.

Artikel 13.

1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2 De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, waarvan tenminste één lid van het dagelijks bestuur.

3. Voor alle betalingen zijn de handtekeningen van twee leden van het bestuur vereist. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur kunnen een ander bestuurslid of een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in die gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijkt.

4. Personen aan wie hetzij op grond van deze Statuten, hetzij krachtens volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Terug naar begin

Commissies.

Artikel 14.

1. Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.

2. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissies zijn

vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.

4. Indien een commissie een financieel beheer voert, staat dit onder direct toezicht van de penningmeester van de vereniging, die te allen tijde bevoegd is inzage van de boeken en bescheiden van de penningmeester van de commissie te verlangen. Het bestuur van de vereniging kan te allen tijde overdracht van de bij de penningmeester van de commissie aanwezige gelden, boeken en bescheiden aan de penningmeester van de vereniging vorderen. Aan deze vordering moet de penningmeester van de commissie binnen veertien dagen voldoen.

5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit tenminste drie leden. De benoeming van commissieleden geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 4.

6. Tenzij de leden van bedoelde commissie in functie zijn gekozen, benoemt elke commissie uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

7. Leden van de kascommissie kunnen geen lid zijn van het bestuur.

Terug naar begin

Boekhouding en financiën.

Artikel 15.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies, bijdragen, entree- en inschrijfgelden, heffingen, boetes, uitkeringen, donaties, subsidies, legaten en andere inkomsten. Erfenissen en legaten kunnen slechts worden aanvaard na boedelbeschrijving.

2. De leden zijn gehouden tot betaling van de contributie en andere bijdragen die de algemene ledenvergadering vaststelt. De betalingen geschieden door het afgeven van een automatische incasso. De algemene ledenvergadering kan voor bepaalde groepen van leden een verschillende contributie en/of andere bijdragen vaststellen.

3. Tenzij de algemene ledenvergadering in enig jaar anders beslist, stelt het bestuur de contributie, de boetes en de heffingen vast, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is de contributie jaarlijks aan te passen met het percentage waar de contributie van het AVVN voor dat jaar mee wordt aangepast.

Terug naar begin

Rekening en verantwoording.

Artikel 16.

1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen blijken.

2a. Het bestuur brengt binnen vier maanden na het einde van het boekjaar een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting over ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering.
b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van de redenen melding gemaakt.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks de in lid 2a bedoelde stukken te laten onderzoeken door een financiële controlecommissie (kascommissie), die hiervan schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering.

4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van de bevindingen van de kascommissie. 5. Goedkeuring strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden zeven jaren te bewaren.

Terug naar begin

Kascommissie.

Artikel 17.

1a. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
c. Benoeming van de leden van de commissie geschiedt op niet-bindende voordracht van het bestuur
d. De leden van de commissie moeten bij voorkeur door hun opleiding in staat zijn hun functie naar behoren te verrichten.

2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gevraagde informatie te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

3. Zodra uit het onderzoek van de commissie enige onregelmatigheid blijkt brengt zij hiervan direct rapport uit aan

4. De leden van de kascommissie zijn tot de algemene ledenvergadering tot geheimhouding tegenover derden verplicht.

5. Een lid van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen;
of geschorst indien hij/zij in strijd handelt met de wet, Statuten of reglementen van de vereniging of indien hij/zij het deugdelijk functioneren van de commissie op een ernstige wijze belemmert. De schorsing duurt uiterlijk tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Schorsing van een lid van de kascommissie kan uitsluitend door de algemene vergadering (het orgaan dat het commissielid benoemd heeft) geschieden. Het bestuur heeft deze bevoegdheid niet.

Terug naar begin

Algemene ledenvergadering.

Artikel 18.
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij verhindering door een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

2. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de Statuten aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.

3. De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden van de vereniging.

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks één of meer afgevaardigden die de vereniging vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van het AVVN.

5. Een door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde in een algemene ledenvergadering. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende algemene ledenvergadering en worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Terug naar begin

Bijeenroeping algemene ledenvergadering.

Artikel 19.

1. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering gehouden.

2. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waarin de vereniging haar zetel heeft.

3a. De bijeenroeping gebeurt door publicatie in het verenigingsblad, op de website of per brief aan de bij de vereniging bekende adressen van de leden.
b. De termijn van oproeping bedraagt tenminste twee weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen – dit ter beoordeling van het bestuur- kan deze termijn worden bekort.

4a. Een buitengewone algemene ledenvergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht.
b. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenkomst overgaan door oproeping overeenkomstig lid 3a of bij advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.

5. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer de algemene ledenvergadering wordt gehouden.

Terug naar begin

Toegang algemene ledenvergadering.

Artikel 20 .

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden. Voorts hebben toegang zij die door het bestuur of door de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.

2. Geschorste leden hebben uitsluitend toegang tot de vergadering tijdens de behandeling van het agendapunt dat hun schorsing betreft.

3. Ieder lid van de vereniging heeft, mits hij niet geschorst is, één stem,

4. In geval van afwezigheid van het lid mag zijn stem bij volmacht worden uitgebracht een ander lid van de vereniging, met dien verstande, dat deze slechts één stem bij schriftelijke volmacht mag uitbrengen.

Terug naar begin

Agenda.

Artikel 21 .

1. De agenda van de algemene ledenvergadering wordt tegelijk met het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering in het verenigingsblad en op de website van de vereniging gepubliceerd en/of schriftelijk ter kennis gebracht van de leden. De oproep en de agenda kunnen eveneens per E-mail aan de leden worden toegezonden.

2. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat onder meer:
a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.
b. het jaarverslag inclusief het beleid van het bestuur.
c. het financiële verslag over het afgelopen boekjaar.
d. het verslag van de kascommissie.
e. goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar.
f. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur.
g. jaarverslagen van de diverse commissies.
h. .het vaststellen van contributies, bijdragen en heffingen.
i. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar.
j. het benoemen van leden van het bestuur, de commissies en van de kascommissie.
k. eventueel de vaststelling van wijzigingen in Statuten of reglementen.
l. de (voorlopige) agenda voor de vergadering van het AVVN.
m. de benoeming van afgevaardigden naar de algemene vergadering van het AVVN.
n. rondvraag.

3. Voorstellen dienen uiterlijk één week vóór de dag van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend en voorzien van de naam, tuincomplex, tuinnummer en handtekeningen van de indiener.

4. Het bestuur kan voorstellen voorzien van een préadvies.

5. Vragen omtrent de financiële stukken, zoals balans, staat van baten en lasten moeten schriftelijk worden ingediend bij de penningmeester uiterlijk één week voor de algemene ledenvergadering.

Terug naar begin

Besluitvorming algemene ledenvergadering.

Artikel 22 .

1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

2. Over alle voorstellen wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

3. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

4. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
a. blanco zijn uitgebracht of op enigerlei wijze ondertekend zijn.
b. iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.

5. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar verreist volgens de statuten, buiten beschouwing.

6. Bij een schriftelijke stemming tijdens de algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter een stemcommissie van drie leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn. De stemcommissie onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, vermeldt het aantal uitgebrachte ongeldige stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.

Terug naar begin

Statutenwijziging.

Artikel 23.

1. In de Statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.

2. Zij die tot oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift,. als hiervoor bedoeld, gelijktijdig met de convocatie aan de leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering

4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Terug naar begin

Ontbinding.

Artikel 24.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering als. a de algemene ledenvergadering besluit de vereniging op te heffen. b. er geen leden meer zijn om de vereniging in stand te houden. c. de vereniging niet meer in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

2. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene ledenvergadering een lid aan, die de boeken en bescheiden van de vereniging zeven jaar lang moet bewaren. De naam van deze ‘bewaarder’ moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

3. Indien de vereniging wordt ontbonden is bij verkoop van het volkstuincomplex ‘Bickershof’ de vereniging gehouden aan de bepalingen zoals die zijn vastgelegd in het koopcontract. ( Akte van levering de dato 28- 12-1994 ).

4. Maakt de gemeente Heemskerk binnen de in het koopcontract gestelde termijn geen gebruik van haar voorkeursrecht dan is de vereniging binnen de in het koopcontract gestelde termijn en genoemde bepalingen gerechtigd over te gaan tot verkoop.

5. Van het batig saldo na vereffening zullen de leden, aanwezig op de laatste algemene ledenvergadering – bij gewone meerderheid van stemmen – beslissen over de bestemming van het batig saldo.

Terug naar begin

Huishoudelijk reglement.

Artikel 25..

1. De algemene ledenvergadering zal een Huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het Huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.

Terug naar begin