De vereniging

   Tot Ieders Genoegen

Organisatiestructuur TIG

Naast een algemeen bestuur, kent de vereniging twee complexbesturen en een aantal commissies, die functioneren onder verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur.

Om het doel van de vereniging:

‘Het uitoefenen en bevorderen van het amateur tuinieren van haar leden’ zo goed mogelijk te borgen en een evenwichtig beleid te kunnen voeren wordt ernaar gestreefd om zowel van de complexen als commissies een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur te benoemen.

Het verenigingsbestuur legt tijdens de Algemene Ledenvergadering
verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid.

Dagelijks Bestuur

Dhr. O.R. Wagner voorzitter
Mw. C. van Dam secretaris
Dhr. T. de Ruiter penningmeester

Bankrekeningnr: NL40RABO011.97.05.095

Algemeen Bestuur

Dhr. O.R. Wagner voorzitter
Mw.C. van Dam secretaris
Dhr. T. de Ruiter penningmeester
Dhr. L. Hermans De Akermaat
Roulerend Bickershof
Mw. G.L. Merkes verenigingsgebouw

Bestuursbeleid

Het beleid van uw verenigingsbestuur komt elke Algemene Vergadering als agendapunt aan de orde. Dan wordt in feite de beoordeling van de wijze waarop het verenigingsbestuur de vereniging in het afgelopen jaar heeft geleid en in het lopende verenigingsjaar denkt te gaan leiden, aan u voorgelegd.

Het bestuur meent dat de volkstuin in zeer veel gevallen een gezinsrecreatie is en tracht dit in haar beleid mede te bevorderen. Het bestuur stelt zich dan ook op het standpunt, dat de financiën geen beletsel mogen zijn om een volkstuin te bezitten en richt hierop duidelijk haar investering- en uitgavenbeleid.

Een direct gevolg hiervan is, dat er binnen de vereniging veel door zelfwerkzaamheid tot stand moet komen, waarbij het beleid er op is gericht alle leden hierin te betrekken. Het afkopen van werkzaamheden waarvoor u bent ingeroosterd vinden wij principieel verwerpelijk en wordt dan ook niet toegestaan.

Binnen een vereniging moeten er regels zijn, maar het bestuur streeft er naar om met een zo beperkt mogelijk aantal voorschriften en met een zo groot mogelijke vrijheid de leden hun hobby (de volkstuin) te laten beleven. Mocht u na deze brief, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te hebben gelezen, toch nog vragen hebben, raadpleeg dan eerst uw complexbestuur.

Indien u één van de leden van het verenigingsbestuur wilt spreken, bellen of schrijven, dan eerst even op pagina 1 van “Ons Tuintje” kijken wie u moet hebben. (nooit op zondag!)

Tenslotte wensen wij u veel succes toe en hopen, dat u veel plezier aan uw hobby mag beleven!

Statuten

Download hier de statuten (PDF formaat) van onze vereniging van amateur tuinders “Tot Ieders Genoegen”