Algemeen Archive

Aanbieding Noorderlicht 15-8-2020

Geplaatst op 13 augustus 2020 door Erwin Kremer

Nieuwe openingstijden Bickershof

Geplaatst op 6 augustus 2020 door Erwin Kremer

Vanaf heden zijn er aangepaste openingstijden voor de kantine op Bickershof.

 
Maandag: gesloten
Dinsdag: 9.30 – 11.00 uur 
Woensdag: gesloten 
Donderdag: 9.30 – 11.00 uur
Vrijdag: gesloten 
Zaterdag: 9.30 – 16.00 uur/lunch 12.00 – 13.30
Zondag: gesloten 

Uitnodiging kantine bezoek

Geplaatst op 4 augustus 2020 door Erwin Kremer

Beste tuinders,

Vanuit de kantine willen wij u graag uitnodigen om eens langs te komen.
Dinsdag en donderdag staat vanaf half tien de koffie klaar voor een klein prijsje.
Op de zaterdag hebben wij de koffie vanaf half 10 klaar en vanaf twaalf uur bieden wij u een heerlijke lunch aan, tevens kunt u ’s middags een drankje komen drinken tot 16.00 uur.
Let op de aanbieding voor de lunch. De aanbieding verandert elke week.
De aanbieding voor aanstaande zaterdag 8 augustus is:
Lunch en een drankje met 1 euro korting.

Kijk op het bord bij de parkeerplaats en op de website voor de lunchaanbieding voor de volgende weken.

Uitslag stemming

Geplaatst op 22 juli 2020 door Erwin Kremer

Informatie stemmen t.b.v. ledenraadpleging 18 juli 2020.

Geplaatst op 25 juni 2020 door Erwin Kremer

Geachte leden van T.I.G.,

 

In de bijlage een belangrijke mededeling van het bestuur.

Uitnodiging stemmen 18 juli 2020

TIG Alg. jaarvergadering 2020

Tevens, voor uw gemak, een kopie van het jaarverslag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Algmeen Bestuur

Vereniging van Amateurtuinders “Tot Ieders Genoegen”

Noorddorperweg 20

1968 LN Heemskerk

Spelregels Akermaat

Geplaatst op 17 mei 2020 door Erwin Kremer

Op de Akermaat zijn nieuwe spelregels per 1 mei 2020 door het bestuur afgesproken.

Spelregels Akermaat 27-4-20

De belangrijkste veranderingen betreffen het veroorzaken van overlast, bijvoorbeeld door geluid of door het stoken van hout.

Ook willen wij met deze nieuwe spelregels bereiken dat de tuinders op de juiste wijze toestemming vragen voor bouwsels.

En de belangrijkste regel is: Help mee het tuinieren  “tot ieders genoegen” te maken, ook van de buren in de wijk.

Notulen Complexvergadering 20-01-20

Geplaatst op 4 maart 2020 door Erwin Kremer

De notulen van de complexvergadering van 20-01-20 zijn terug te vinden onder het kopje Bickershof”.

Jaarvergadering Akermaat op 21 januari 2020

Geplaatst op 30 januari 2020 door Erwin Kremer

Bijna de helft van de tuinders was aanwezig op de jaarvergadering, heel goed!

 

Bert Potgieter trad af als secretaris en werd in het zonnetje gezet, wat had die man een hoop taken op zich genomen! Ook Henk van Toor trad af als voorzitter en ook hij werd heel hartelijk bedankt voor het werk dat hij heeft verricht. We zullen op zoek moeten naar versterking van het bestuur!

 

Het belangrijkste punt dat besproken moest worden, was de nieuwe opzet voor het Algemeen Werk. Daar kwamen nogal wat vragen over. Het idee is dat we in teams gaan werken die verantwoordelijk worden voor delen van het terrein en het nieuwe gebouw. Er zijn vier teams groen (een team voor de hagen, een team voor de bloemenweides, een voor het groen rond de parkeerplaats en de walkanten, en een voor het perk met vaste planten voor het gebouw.) Dan is er een team Techniek, voor alle elektra, water en de septic tank. Een team Verharde delen, voor het grit op de paden en de parkeerplaats en het bijhouden van de composthopen en het afval. Tenslotte is er een team voor het beheer van het nieuwe gebouw, dat we Het Zuiderlicht hebben genoemd. Elke tuinder kon een kaartje met tuinnummer en naam in een emmer doen van het team waar diegene zich bij wil aansluiten. Sommige tuinders waren niet aanwezig, maar hadden vooraf al aangegeven waar hun voorkeur lag.

 

De evenementencommissie nodigt iedereen uit voor de vrijdagmiddagborrel op elke 1e vrijdag van de maand. Zelf drinken en hapjes meenemen, al wordt er wel koffie en thee gezet.

 

Verdere afspraken in het kort:

 

Spreekuur is elke 1e zaterdag van de maand, wel graag even tevoren aanmelden zodat we niet zitten te wachten terwijl er niemand komt.

 

Aardappels en buitentomaten mogen dit jaar in het achterste vak. Tenzij er een andere indeling is goedgekeurd. Certificaten in de brievenbus deponeren met tuinnummer erop. Liever niet opplakken of in enveloppen doen.

 

Alle tuinders onderhouden het pad langs hun tuin. De walkanten worden 2x per jaar gesnoeid door het team groen rond de parkeerplaats. Snipperen wordt 2x per jaar geregeld. Compost komt in maart. Afval moet u zelf regelmatig afvoeren.

 

Meld het als u ziek bent en uw algemeen werk of tuinonderhoud in het gedrang komen, dan kunnen we er rekening mee houden.

 

Een goed tuinjaar gewenst!

Namens het complexbestuur Akermaat,

Moniek de Boer

Spelregels voor complex Bickershof (versie 2020)

Geplaatst op 30 januari 2020 door Erwin Kremer

De doelstelling van onze vereniging is gezellig tuinieren, c.q. met elkaar recreëren op ons complex. In onze Statuten en vooral, Huishoudelijk Reglement, zijn de meeste zaken vastgelegd. Onderstaand nog enkele punten welke eveneens door de leden zijn bepaald: Weet u geen raad, neem dan contact op met het complexbestuur.

1. Zorg dat uw tuin er opgeruimd uitziet, berg uw gereedschap e.d. op en laat plastic en dergelijke niet verwaaien.

  a. Het is niet toegestaan voorwerpen buiten de eigen tuin te plaatsen, of geplaatst te hebben. (Besluit complex jaarverg. 16-1-2001).

  b. Een gereedschapskist (geschilderd) of composthoop, dient aan de achterzijde van de tuin, 60 cm. uit de haag te worden geplaatst. Slechts één gereedschapskist is toegestaan.

2. De hagen dienen regelmatig gesnoeid te worden op de afmeting tussen 1.20m en 1.60m. hoog, 0.50 m. breed. (dus 25 cm. aan elke zijde van de stam).

  a. Voorkom dat andere planten/struiken in de haag groeien en dat het onder de haag onkruid vrij blijft (Complex Jaarverg. 2015).

3. Grenst uw tuin aan een windsingel, dan dient u deze vrij te houden van wortelstok vormend en/of woekerend onkruid.

  a. Het terugsnoeien of verwijderen van bomen en struiken in de windsingels mag alleen in overleg met het complexbestuur.

  b. Langs de windsingel moet een pad van 60cm vrij blijven om snoeiafval af te kunnen voeren (Complex jaarverg. 2015).

4. Het laten groeien van bamboe is alleen toegestaan als het in een afgesloten container gebeurt.

5. Coniferen mogen niet hoger worden dan 2,5 meter.

6. Grenst uw tuin aan een sloot, dan is het uw plicht de sloot tot het midden te schonen.

  a. Op het schouwpad mogen alleen tegels en gras worden gebruikt. Op het talud wordt uitsluitend gras toegestaan (besluit alg. ledenverg. 30-3-1998). Het onderhoud dient u zelf te doen.

  b. Er mogen geen steigertjes e.d. aan de slootkant worden gemaakt. Ook geen planken e.d. over de sloot. Langs de sloot dient een pad van 60 cm. vrij ter zijn voor het maaien en schouwen. Na het maaien van de slootkant dient men zelf de onderkant te knippen en de sloot te schonen van afgemaaid gras. Geen vuil/maaisel op het schouwpad laten liggen.

7. Mechanisch/elektrisch pompen vanuit de sloot is niet toegestaan (verbod waterschap).

8. Geluid:

  a. Om geluidsoverlast te beperken is het gebruik van mechanisch/elektrisch aangedreven
gereedschap gedurende de maanden april tot en met september toegestaan op maandag tot en met vrijdag vóór 9.00 uur en na 18.00 uur. Op zaterdag alléén vóór 12.00 uur. Op zon- en feestdagen is het dus niet toegestaan!

  b. Voor (ver)bouwwerkzaamheden kan het complexbestuur ontheffing verlenen. Deze ontheffing wordt alleen verleend op maandag t/m zaterdag in de maanden oktober t/m mei voor een afgesproken periode welke vermeld zal worden op het mededelingenbord.

9. U wordt verzocht zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Doet u dit wel, lees dan zeer nauwkeurig de gebruiksaanwijzing!

  a. Houdt rekening met de wind en zorg dat de gewassen van uw buren geen last van u hebben.

  b. De middelen dienen achter slot te worden bewaard.

  c. Het is de leden toegestaan ecologisch te tuinieren. U dient het complexbestuur evenwel vooraf van dit voornemen schriftelijk in kennis te stellen (besluit complex jaarverg. 12-1-1997).

10. Op Bickershof mogen aardappelen en buitentomaten worden geteeld.

  a. In verband met de verplichte wisselteelt is uw tuin in drieën gedeeld (zie de merkpaaltjes). Het deel waar geteeld mag worden, wordt ieder jaar gepubliceerd.

  b. In verband met overhangend loof en ondergronds verspreiden van de aardappels in het perceel van een volgend jaar, dient u met het planten van de poters 40 cm. van de aardappelgrens verwijderd te blijven.

  c. Alleen poters met certificaat mogen worden gebruikt. Certificaten vóór 15 mei inleveren bij de complex-secretaris. Aardappelen, gekocht bij de Commissie Inkoop behoeven geen certificaat. Dat verzorgt deze commissie voor u.

11. Bij verhindering voor gemeenschappelijk werk meldt u dit, uiterlijk 24 uur voor aanvang van dit werk, aan de coördinator.

Leest u voor informatie en bijzonderheden vooral ons verenigingsorgaan “Ons Tuintje” en kijk regelmatig op de publicatieborden op het complex.

Het Complexbestuur.

Een nieuw bestuur voor Bickershof

Geplaatst op 30 januari 2020 door Erwin Kremer

Maandag 20 januari heeft de jaarvergadering voor het complex Bickershof plaatsgevonden.

En jawel, alle aanwezige leden gingen akkoord met het nieuwe bestuur. Pfff, gelukkig!
Dus we kunnen aan de gang. En dat is goed. Want het was op het complex te merken dat er de afgelopen jaren geen bestuur is geweest.
Maar de diverse commissies en ploegen hebben hun werk in die periode gelukkig gewoon voortgezet.
Op de jaarvergadering werd aandacht gevraagd voor het nakomen van de regels zoals die zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement en de spelregels voor Bickershof. Beide zijn te vinden op de website.
In de spelregels versie 2020 zijn een paar kleine wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
1. Onder het hoofd geluid is nu ook opgenomen dat elektrische apparaten (dus ook de accu heggenschaar!) vallen onder de geluidsrestrictie. Dit was alweer opgenomen het het huishoudelijk reglement.
2. Coniferen mogen niet hoger worden dan 2,50 meter. Dit is verband met het gevaar van omwaaien (coniferen wortelen oppervlakkig)
3. Heggen mogen tussen de 1,20 en 1,60 hoog meter zijn. Bij conflict tussen aangrenzende tuinders wordt 1,40 meter gehanteerd.

Het naleven van de regels van de regels was de afgelopen jaren wat minder het geval. Dit zal door het bestuur worden opgepakt. Bij de controle van de tuinen zal hier aandacht aan worden besteed, evenals aan het naleven van de gemaakte opmerkingen bij die controle. Het boetebeleid zal stringenter worden gehanteerd. Dat geldt ondermeer voor de heggen (soms te hoog) maar zeker ook voor de borders (soms is er helemaal geen border meer!)

Aan startende tuinders zal een coach worden toegekend. Dit om de nieuwe tuinder bekend te maken met het vinden van de juiste weg binnen de vereniging, de gang van zaken en de regelgeving.

Ik wil hierbij graag een beroep doen op u allen om u in te zetten voor onze vereniging. Die kan alleen maar draaien dankzij de inzet van vrijwilligers en dat komt ook u ten goed. Dat geldt met name voor de klussenploeg. Er liggen nogal wat klussen te wachten.

Rest mij u een goed tuinjaar toe te wensen.

Uw voorzitter, Henk ten Berge email; vzbickershof@gmail.com